Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27/04/2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innymi powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Bestexpert Group Sp. z o.o. w Łodzi ul. Cynarskiego 4/46, KRS 0001047902, NIP 7282875278, Regon 525907268
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  a)oferowania usług pośrednictwa kredytowego i analiz finansowych Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  b)udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani pytania przesłane do Administratora poprzez pocztę elektroniczną
  c)podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy/świadczeniem
  usług pośrednictwa kredytowego i analiz finansowych – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  d)wykonanie umowy/świadczenia usług pośrednictwa kredytowego i analiz finansowych z
  Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  e)marketingu produktów i usług w oparciu o Pana/Pani zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  f) wywiązania się z obowiązków nałożonych przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy
  podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  g)ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit.
  f) RODO;
  h)analitycznych i statystycznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu
  Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  i) badania satysfakcji klientów, w tym określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia
  naszych Klientów z produktów i usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  j) oferowania Panu/Pani przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym
  dobierania ich pod kątem Pana/Pani – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. Dane będą przetwarzane przez Administratora oraz mogą być przetwarzane przez uprawnione organy
  publiczne, podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne w tym IT, pośrednictwa finansowe,
  kredytowe, podmioty świadczące usługi księgowe, doradcze, marketingowe, instytucje finansowe, kancelarie
  prawne, rzeczoznawców majątkowych, biur nieruchomości, notariuszy, operatorów pocztowych.
 4. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 5. Przechowujemy Pana/Pani dane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla osiągnięcia przez nas
  celów wskazanych w pkt. 2 powyżej tj.:
  a)oferowania usługi pośrednictwa kredytowego i analiz finansowych przez Administratora – nie
  dłużej niż do czasu cofnięcia zgody;
  b)udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani pytania przesłane do Administratora poprzez pocztę elektroniczną –
  przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń;
  c)podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy pośrednictwa
  kredytowego i analiz finansowych – w przypadku braku zawarcia umowy Pana/Pani dane będą
  przechowywane nie dłużej niż 1 rok w celu zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami;
  d)wykonanie umowy/świadczenia usług pośrednictwa kredytowego i analiz finansowych – przez okres
  obowiązywania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa
  lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
  e)marketingu produktu i usług – nie dłużej niż do czasu wycofania udzielonych zgód;
  f) dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub
  przepisów podatkowych) – przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Pana/Pani dane będą
  przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku);
  g) dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub
  obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia Pana/Pani roszczeń wobec nas lub naszych
  roszczeń wobec Pana/Pani wynikający z przepisów prawa.
 6. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich
  danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Jeżeli udzielił/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy, że w dowolnym momencie może
  Pan/Pani odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych wskazany w pkt. 1, a wycofanie zgody nie
  wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Ponadto ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o
  ochronie danych osobowych. Administrator informuje, że nie będzie przetwarzał danych w sposób
  prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Skontaktuj się z Nami

Zadzwoń pod numer +48 600 603 108 / +48 502 146 006 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.